6.2. Citace

Hned v následujícím paragrafu (§ 31) autorského zákona je upravena citace jako další druh bezúplatné zákonné licence. Je nutné zdůraznit, že citace podle zákona je něco jiného než citace dle akademických pravidel, přičemž zákon je mírnější a paraprávní norma, tedy akademická pravidla jdou jedinou možnou legální cestou, tj. nad rámec zákona, jsou tedy přísnější.

V zákoně je ukotvena tzv. malá citace, tedy běžné citování výňatků zveřejněných děl, ale i tzv. velká citace, kdy je možné zařadit do vlastního díla vědeckého, kritického, odborného či k vyučovacím účelům i celá drobná díla. Oba typy citací mají svá omezení, především je stále nezbytné používat citace jen v odůvodněné míře, v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném účelem uvedeným v předchozí větě. Přitom pro vyučování lze citaci (což dle zákona znamená i zpřístupnění celého díla studentům např. v elektronickém výukovém systému) použít jen pro ilustrační účel. Pro tento i další zákonem povolené účely je dále omezení nevýhradně nevýdělečné užití. V zásadě omezení citace dle zákona znamená minimalizaci tohoto typu zásahu do autorského práva. Stejně jako v případě akademické citace i v zákoně je dána povinnost identifikovat zdroj, konkrétně je pro naplnění zákona vždy nutné uvést jméno autora (pokud se nejedná o anonymní dílo), jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost (např. vydavatel, nakladatel…), název díla (např. článku) a pramen (např. časopis).

Zákon výslovně umožňuje i sekundární citaci, tedy citaci citace, když není možné získat přístup k původnímu zdroji. Stejná pravidla je nezbytné dodržovat i v případě, že autor cituje své vlastní dílo (autocitace). Měl by se jich držet vždy, především pokud cituje dílo, u něhož není nositelem majetkových autorských práv (ať už se jedná o dílo zaměstnanecké nebo na ně někomu udělil výhradní licenci - viz dále). Citaci je možné vztáhnout na všechna díla, kde to zákon nezakazuje (např. u počítačových programů to není možné), nejen na texty, ale i obrázky, grafy atp., pokud jsou u nich naplněny charakteristiky díla, jedná se tedy o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora.